jueves, 16 de abril de 2015

RECUPERACIÓ 3r BG 3a AVALUACIÓ

Per a aprovar la tercera avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:

TEMA 4: FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
 • Sistema circulatori: artèries, venes i capil·lars.
 • Anatomia del cor.
 • Diferències entre circuit general i pulmonar.
 • Composició de la sang i funcions.
 • Aparell excretor: anatomia i formació de l'orina.
ACTIVITATS
 1. Quines diferències hi ha entre artèries i venes?
 2. Quina artèria és rica en oxigen, la pulmonar o l'aorta? Per què?
 3. Per on circula la sang en el circuit menor i pel circuit major?
 4. Quins components sòlids té la sang?
 5. Quins òrgans estan implicats en l'excreció a banda dels renyons?
 6. Quines etapes hi ha per a fer l'orina?
TEMA 5: FUNCIÓ DE RELACIÓ
 • Esquema de funcionament.
 • Estímuls i receptors.
 • Diferències entre el sistema nerviós i l'endocrí.
 • Tipus d'efectors i respostes.
 • Esquema del sistema nerviós i funció.
 • Diferències entre acte reflex i voluntari.
 • Neurona: anatomia i sinapsi.
ACTIVITATS
 1. Quin orde hi ha per a que es puga realitzar la funció de relació?
 2. Anomena exemples de receptors que tenim en el cos humà.
 3. Quin sistema de coordinació té resposta ràpida i quin lenta?
 4. Què és la sinapsi i com funciona?
 5. On es coordina la informació en l'acte reflex i en l'acte voluntari.
 6. Quins tipus de respostes podem fer?
 7. Quina part del sistema nerviós s'encarrega dels moviments del cor i dels pulmons?
 8. Quina finalitat té l'acte reflex?

jueves, 12 de junio de 2014

RECUPERACIÓ 1r ESO 3a AVALUACIÓ

Activitats per poder recuperar:

TEMA: LA CÈL·LULA

1. Què ha de tindre una cèl·lula per a poder ser una cèl·lula?

2. La teoria cel·lular diu:
a) La cèl·lula és la unitat estructural dels éssers vius.
b) La cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
c) La cèl·lula és la unitat d’origen.

Què signifiquen aquestes tres frases?

3. Observa les figures següents i contesta:

  a) Anomena les estructures assenyalades amb nombres.
b) Quin dibuix pertany a una cèl·lula procariota o a una d’eucariota? Per què? Què les fa diferent?
c) Si hi ha alguna cèl·lula eucariota, digues si és animal o vegetal i per què? Com podem diferenciar una cèl·lula eucariota animal i una cèl·lula eucariota vegetal?

4. En la funció de relació de les cèl·lules, elles poden fer tres tipus de moviments. Explica com són els diferents tipus de moviments.

5. Què significa funció de reproducció? De quines maneres es poden reproduir les cèl·lules?

6. És el mateix reproducció asexual que sexual? Per què?

7. Què és la nutrició? Explica també els diferents tipus de nutrició que hi ha.

8. Quins factors han fet possible la vida en el nostre planeta? 
9. Escriu els noms dels tàxons de major a menor. Quina diferència hi ha entre el nom vulgar i el científic dels éssers vius.
10. Anomena el nom dels cinc regnes. Podries dir quins poden formar organismes unicel·lulars i quins pluricel·lulars?
 
TEMA: REGNES

1. Completa la taula següent:BACTERI
PROTOZOU
ALGA

TIPUS DE CÈL·LULA
TIPUS D’ORGANISME
TIPUS DE NUTRICIÓ
REGNE AL QUAL PERTANY


2. Com aprofita l’home els bacteris i els fongs?

3. Intenta ordenar, per ordre cronològic, els esdeveniments de la història de la vida en la Terra que apareixen a continuació:
a) Apareixen els artròpodes (insectes) terrestres.
b) Sense els dinosaures, les aus i els mamífers prosperen.
c) Sorgixen els éssers unicel·lulars fotosintètics.
d) Es formen els primers éssers unicel·lulars.
e) Els primers amfibis s’aventuren en terra.
f) En les mars apareixen éssers pluricel·lulars.
g) Proliferen els grans rèptils i les plantes amb flors i llavors.
h) S’extingixen els dinosaures.

4. Què són i quina informació ens aporten els fòssils?

5. Llig atentament les següents característiques i atribuïx-les als fongs, a les plantes o ambdós:

- Tenen paret cel·lular.
- Tenen nutrició autòtrofa.
- No poden desplaçar-se.
- Tenen nutrició heteròtrofa.
- Tenen clorofil·la.
- Realitzen la fotosíntesi.
- Són unicel·lulars i pluricel·lulars.
- Tots són pluricel·lulars.
- Les cèl·lules són eucariotes.


6. Quines utilitats tenen les plantes per a les persones?

7. Treballem en un laboratori i ens han dut dos organismes que no sabem què són. Les característiques les tenim a continuació:

 1. Presenten nucli i paret cel·lular, però amb la llum del Sol no realitzen la fotosíntesi.

 1. Tenen paret cel·lular, però s’observa que poden fer la fotosíntesi. A més, l’ADN no es veu dins de cap estructura o nucli.

Amb les dades que et done intenta averiguar a quin regne pertanyen cadascun dels organismes descrits.

8. Com podem diferenciar un animal d’un fong? Què tenen diferent?

9. Escriu de major a menor com podem classificar els ésser vius segons la taxonomia.

TEMA: PLANTES

1. Anomena les característiques generals de les plantes.


2. Com és la reproducció en briòfits i pteridòfits?

3. A continuació tens característiques de briòfits i pteridófits. Indica a quin grup pertany cada característica. Algun pot petànyer als dos grups:

 1. Viuen en llocs humits, amb ombra i frescos.
 1. No tenen flors ni llavors.
 1. Necessiten viure en medis amb aigua o en llocs molt humits. (No són aquàtics)
 1. No tenen òrgans reals: falses arrels, tiges i fulles.
 1. Tenen òrgans conductors, de sosteniment i tija, arrels i fulles.
 1. Poden viure en troncs, roques, murs, sostres..
 1. Necessiten humitat per a viure.
 1. Reproducció en dos etapes.
4. Són iguals les flors de les gimnospermes i les angiospermes? Com són?

5. Amb quin nom coneixem també els briòfits? I els pteridòfits?

6. Podries dir a quin grup d’espermatòfits pertanyen estes fulles i com són?

7. Quines utilitats fem de les angiospermes?

8. En la reproducció de les angiospermes hi ha cinc etapes. Anomena-les i explica-les.

9. Posa exemples de:

Gimospermes
Angiospermes

10. Ací tens unes característiques i has de posar quines pertanyen als espermatòfits:

 1. Totes són de fulla perenne.
 1. Adaptades al medi terrestre.
 1. Només viuen en llocs humits.
 1. Alguns tenen flors i altres no.
 1. Tenen flors (òrgans sexuals) i llavors.
 1. Tenen arrel, tija i fulles, teixits conductors i de sosteniment.
 1. Hi ha dos grups: GIMNOSPERMES I i BRIÒFITS.
 1. També reben el nom de plantes terrestres.

 

lunes, 7 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 4t FQ 2a AVALUACIÓ

Per poder recuperar la segona avaluació cal fer les activitats corresponents als temes 4 i 5 que es troben al quadern.

RECUPERACIÓ 4t BG 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts:

TEMA 3: LA CÈL·LULA, UNITAT DE VIDA
 • Teoria cel·lular.
 • Estructura i funció del nucli. 
 • Funció de nutrició cel·lular: pas de substàncies i metabolisme.
 • Definir funció de relació.
 • Funció de reproducció: mitosi i meiosi (semblances i diferències).
 • Àcids nucleics: tipus, estructura.
 • Replicació d'ADN.
 • Síntesi de proteïnes: transcripció i traducció.
TEMA 4: L'HERÈNCIA I LA TRANSMISSIÓ DELS CARÀCTERS
 • Saber el vocabulari del tema per poder fer els problemes.
 • Fer els problemes del lquadern i del blog.
 • Mutacions: tipus.
TEMA 5: ENGINYERIA GENÈTICA
 • Aplicacions de l'enginyeria genètica: ADN recombinant, PCR, clonació.

miércoles, 2 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 3r FQ 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació deFísica i Química cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades.

TEMA 2

-       Unitats d’energia en el SI.
-       Fonts d’energia renovables i no renovables: avantatges i inconvenients.
-       Conservació i degradació de l’energia.
-       Electricitat segons Benjamin Franklin.
-       Tipus d’electrificació.
-       Llei de Coulomb.
-       Camp magnètic: dibuixar-lo.
-       Gàbia de Faraday: què és i per a què servix.
-       Corrent continu i corrent altern.
-       Circuits elèctrics: saber dibuixar-los amb els seus elements i fer càlculs.
-       Llei d’Ohm, potència elèctrica.


ACTIVITATS

 1. Aplicant la Llei de Coulomb calcula la força  d’interacció elèctrica (k = 9 · 109 Nm2/C2):

q1
q2
d
A
-2 C
2,3 C
O,03 m
B
1 C
0,01 C
1,23 mm
C
0,453 C
- 6,4 C
0,44 m
D
- 3,5 C
- 1,7 C
2 m 1. Dibuixa dos circuits, el primer amb dos resistències en sèrie i l’altre amb les dos resistències en paral·lel. Després dibuixa també un voltímetre i un amperímetre en cada circuit.
 2. Tenim un circuit on la resistència té un valor de 300 ohms i el voltatge és de 125 volts. Calcula la intensitat de corrent.
 3. En un circuit amb dos resistències en sèries de 23 i 45 ohms, passa una intensitat de corrent de 7 A. Calcula la resistència total i el voltatge del circuit.
 4. Calcula l’energia que utilitzem si per un circuit passa un voltatge de 220 volts amb una intensitat de corrent de 3 A durant 35 minuts.
 5. Calcula la potència que té una planxa si està connectada a un circuit de 125 volts i té una resistència de 400 ohms.
 6. Calcula l’energia en kW/hora i en J d’un forn durant 2,5 hores, connectat a un voltatge de 220 volts i una I = 7 A.
TEMA 4: ÀTOMS, MOLÈCULES I CRISTALLS
 • Models atòmics: Dalton, Thompson, Rutherford, actual.
 • Nombre atòmic i nombre màssic.
 • Isòtops.
 • Cations i anions.
ACTIVITATS
 1. Què és incorrecte actualment del model atòmic de Dalton?
 2. Quins nom reben també els raigs catòdics?
 3. Quina càrrega tenen els raigs catòdics?
 4. Per què diem que el model atòmic de Thomson és Meló d'Alger?
 5. Amb quines partícules bombardejava Rutherford la làmina d'or?
 6. Què volia demostrar Rutherford amb el seu experiment?
 7. A quina conclusió arriba Rutherford sobre l'àtom?
 8. Actualment tenim un model atòmic que té dos parts: descriu-les.
 9. Si tenim un àtom amb 21 protons i 22 neutrons, quin nombre atòmic i quin nombre màssic té?
 10. Què significa la paraula isòtop? Posa exemples concrets.
 11. Completa la taula:


SÍMBOL
PROTONS
NEUTRONS
ELECTRONS
CATIÓ/ANIÓ
2311Na+
5626Fe
3517Cl-
6329Cu2+
136C4-
126C2+
168O2-
3919K
199F-
5525Mn6+
martes, 1 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 3r BG 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:


TEMA 4: FUNCIÓ DE NUTRICIÓ


 • Anatomia de l’aparell digestiu: parts del tub digestiu i les glàndules annexes.
 • Procés de la nutrició: saber explicar què passa en cada part i quines substàncies es tiren al tub digestiu.
 • Aparell respiratori: anatomia, intercanvi de gasos.
ACTIVITATS
 1. On té lloc l'intercanvi de gasos?
 2. Què passa a l'alvèol pulmonar i què passa al capil·lar sanguini en l'intercanvi de gasos?