miércoles, 16 de octubre de 2013

ACTIVITATS TEMA 1 2n CN

1. Calcula el desplaçament d’un cotxe si inicialment estava en la posició 3 m i al final està en la -27 m.
2. Quina velocitat tindrà un nadador si recorre 50 m en 12,45 s?
3. Dibuixa el gràfic posició-temps d’un mòbil amb aquestes dades:

x (m)
2
5
8
11
14
17
20
t (s)
0
2
4
6
8
10
12

Es tracta d’un mru o un mrua? Per què?

4.  Anem per la carretera a una velocitat de 25 m/s i volem passar a un camió. Per poder fer això cal augmentar la velocitat a 30 m/s durant 10 segons. Quina acceleració hi ha?

5. Sabem que l'aigua té de fòrmula H2O. De què és tracta, d'un element o d'un compost? Per què? I què passa amb el ferro de símbol Fe?

6. Un plat de paella, quin tipus de sistema és i per què?

7. En els cellers agarren el raïm per a obtindre un suc d'ell i després el posen a fermentar per a convertir-lo en vi. Quin tipus de canvi és?

8. Què és el que no canvia en un canvi físic?

9. Ompli els buits amb les següents paraules: avant, arrere, frenem, inèrcia, moviment i repòs.
a) Un exemple de ___________ és quan anem en el cotxe i ___________ bruscament; aleshores el nostre cos es mou cap ____________. Al contrari, quan el vehicle accelera en anem cap _____________. Açò demostra que que tots els cossos que estan en ____________ tendixen a seguir en moviment; el cossos que estan en repòs tendixen a estar en ______________.

10. Relaciona les dos columnes:
a) Escala d'observació macroscòpica. Açò vol dir que els podem veure a simple vista.

b) Molt menuts, tant que no poden veure's directament. Però la Ciència elabora teories sobre ells, gràcies a observacions indirectes i experimentacions.

c) Escala d'observació microscòpica. Visibles directament, gràcies al microscopi. 

1) Cèl·lules de plantes.

2) Una botella i un llibre.

3) Els àtoms. 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario