miércoles, 26 de junio de 2013

RECUPERACIÓ 2n ESO

Per a recuperar l'assignatura cal estudiar els següents conceptes que es troben en el llibre d'ANAYA:
També s'ha de realitzar les activitats assenyalades.TEMA 1   
 • Què és un ésser viu i quines funcions vitals té.
 • Què és una cèl·lula. Tipus de cèl·lules.
 • La teoria cel·lular.
 • Pàgina 18-19: activitats 3, 6a, 8 i 9
TEMA 2
 • Diferència entre nutrició autòtrofa i heteròtrofa. 
 • Explica els processos de la nutrició en les plantes i en els animals. 
 • Fotosíntesi i respiració cel·lular.
 • Pàgina 36-37: activitats 3, 4, 6
TEMA 3
 • Què és la funció de relació. 
 • Explica les diferències entre la coordinació nerviosa i la coordinació hormonal.
 • Nàsties i tropismes: tipus.
 • Pàgina 52-53: activitats 3, 4, 9
TEMA 4
 • Diferència entre la reproducció sexual i asexual.
 • Com es reproduïxen asexualment plantes i animals.
 • Com es reproduïxen sexualment plantes i animals.
 • Pàgina 72-73: activitats 2, 4, 5, 6, 7, 8
TEMA 5
 • Què és un ecosistema i quines són les seues parts.
 • Explica els diferents tipus de relacions interespecífiques i intraespecífiques.
 • Pàgina 103-104: activitats 3, 4, 6, 7
TEMA 6
 • Capes de la Terra.
 • Pàgina 120-121: activitats 1, 6, 10   
TEMA 7
 • Moviments entre plaques litosfèriques: tipus, què passa...
 • Terratrèmols: què són i parts.
 • Volcans: què són i productes que expulsa.
 • Pàgina 137-138: activitats 3, 4, 5, 8
TEMA 8
 • Diferència entre les propietats generals de les específiques i entre les escales macroscòpica i microscòpica de la matèria
 • Diferència entre element i compost químic.
 • Símbols dels elements químics i dels compostos. Reactius i productes d’una reacció química.
 • Què és un sistema material.
 • Pàgina 157-158: activitats 1, 8, 9, 10, 12
TEMA 9
 • Sistema de referència. Descripció del moviment amb relació a diversos sistemes de referència.
 • Tipus de trajectòries.
 • Càlcul de la velocitat.
 • Representació gràfica posició-temps i velocitat-temps en el m.r.u.
 • Efectes de les forces.
 • Pàgina 184-185: activitats 2, 4, 10, 11, 12, 15, 17
TEMA 10
 • Què és l'energia i els tipus.
 • Fonts d’energies renovables i no renovables. Explica-les.
 • Mesures per estalviar energia.
 • Pàgina 205-206: activitats 1, 2, 8     
TEMA 11
 • Com intercanvien energia els sistemes materials.
 • Degradació de l’energia.
 • Formes de propagació de la calor en distints sistemes.
 • Pàgina 224-225: activitats 1, 2, 4, 5, 10, 19
TEMA 12
 • So i propagació.
 • Reflexió del so: què és.
 • Explica les qualitats del so.
 • Què és la llum i com es propaga.
 • Propietats generals de la llum.
 • Diferència entre imatges reals i virtuals.
 • Lents divergents i convergents i les seues aplicacions.
 • Pàgina 248-249: activitats 1, 4, 6, 7, 11  
S’ha de fer un resum en fulls blancs on estiga tot el que es pregunta.  CAL ENTREGAR EL DEURE ABANS DE L’EXAMEN.


No hay comentarios:

Publicar un comentario