miércoles, 27 de febrero de 2013

PROBLEMES GENÈTICA MENDELIANA

A continuació teniu uns quants problemes de genètica: 1. La llana negra de les ovelles es deu a un al·lel recessiu, n, i la llana blanca al dominant, N. Al creuar un mascle negre amb una femella negra, en la descendència aparegué un negre. Quins són els genotips del pares i de la cria? També es creuaren un mascle negre amb una femella blanca i tingueren un fill negre; i l'últim creuament va ser entre un mascle i una femella blancs amb el mateix resultat, un fill negre. Com són els genotips i fenotips dels tres encreuaments?

 1. En l’home, l’albinisme (falta de pigmentació) és el resultat de dos al·lels recessius, a. Si dos individus amb pigmentació normal tenen un fill albí:
a)    Quins són els genotips?
b)    Quina és la probabilitat de tindre un fill albí?

 1. El color de tipus normal del cos de Drosophila està determinat per un gen dominant, i el color negre és recessiu. Quan una mosca de tipus normal homozigòtica es creua amb altra negra, com serà la F2?

 1. Les plomes de color marró per a una raça de gallines és dominant sobre el color roig. Un mascle color roig es creua amb una gallina de color marró, produint-se una descendència de quatre individus de color marró i dos rojos. Determina els genotips.

 1. L’acondroplàsia és una forma de nanisme deguda a un creixement anormalment menut dels ossos llargs. Dos nans acondroplàsics que treballen en un circ es casaren i tingueren un fill acondroplàsic i després un fill normal. És dominant o recessiva la malaltia? Quins genotips presenten els pares?

 1. En la tomaca, el color roig domina front al groc, i la forma biloculada domina front a la multiloculada. Com seran la F1 i la F2 si creuem varietats homozigòtiques, una roja i multiloculada i l’altra groga i biloculada.

 1. Digues els genotips més probables dels pares en els següents creuaments de ratolins.
 

NEGRE
BLANC
Negre x negre
22
7
Negre x blanc
10
0
Negre x blanc
13
12
Blanc x blanc
0
15
Negre x negre
12
0

 1. El daltonisme és una malaltia lligada el sexe. Una parella amb visió normal tingueren quatre fills:
a)    Una filla amb visió normal, que té un fill normal i una filla daltònica.
b)    Una filla amb visió normal, que té tres filles i dos fills normals.
c)    Un fill daltònic, amb dos filles normals.
d)    Un fill normal, amb dos fills i dos filles normals.
Construir l’arbre genealògic i el possibles genotips de tots.

 1. Un gen lligat al sexe produïx calvície. Un home calb es casa amb una dona normal, el pare de la qual no era calb però la mare sí. Com podran ser els fills?

 1. L’hemofília és una malaltia lligada al sexe. Quina serà la descendència d’un matrimoni format per una dona portadora i un home normal?

 1. Si el pare d’un xiquet de grup sanguini 0 és del grup A i la mare del grup B, quins fenotips i genotips poden presentar els fills?

 1. Indicar les proporcions fenotípiques dels creuament següents:
a)    AA x AB
b)    AA x B0
c)    AA x A0
d)    A0 x A0
e)    A0 x AB


No hay comentarios:

Publicar un comentario