martes, 26 de junio de 2012

DEURE DE RECUPERACIÓ 3r ESO FQ


3r ESO FÍSICA I QUÍMICA
RECUPERACIÓ 3a AVALUACIÓ

Per a poder recuperar en setembre ha de presentar un treball en fulls en blanc on estiguen els següents apartats:TEMES 6 i 7

-          Pluja àcida.
-          El pH.
-          Massa atòmica i molecular. Calcular masses moleculars.
-          Anions i cations.
-          Diferència entre canvi físic i químic.
-          Ajust de reaccions químiques.
-          Llei de conservació de la massa de Lavoisier.
-          Passar de mols a partícules i de mols a grams.
-          Estequiometria.


ACTIVITATS

1. Calcula les següents masses moleculars: (Dades: H (1); S (32); O (16); N (14); Fe (56); Br (80); Cl (35,5) g/mol.)

a) H2SO4
            b) HNO3
            c) Fe2O3
            d) HBr

2. Fes els canvis següents:
           
a) 48 g CO2 à molècules.
           
b) 4, 62 · 1025 àtoms de Fe à grams.
           
c) 1,45 mols de FeO à molècules.
           
d) 2,34 mols de HBr à grams.

3. L’òxid d’alumini té de fórmula Al2O3. Calcula:

a)  Quants mols hi ha en 1 kg d’aquesta substància.
b)  Quants àtoms d’alumini i quants àtoms d’oxigen hi ha en 1 kg de Al2O3.

4. Ajusta les següents reaccions:

a)  K     +    O2    -->   K2O
b)  Cl2   +    Na   -->  NaCl
c)  Ca    +   O2    -->   CaO
d)  KClO3  -->   KCl   +   O2
e)  SiO2 + C  -->  Si + CO
f)  Mg + O2  --> MgO
g)  NH3 + O2  --> NO + H2O
h)  CaCO3 + HCl  -->  CaCl2 + CO2 + H2O

5. L’hidrogen gas (H2) reacciona amb el nitrogen gas (N2) per a donar amoníac (NH3).

a)     Escriu i ajusta la reacció.
b)     Si tenim 8 g d’hidrogen molecular, quants grams d’amoníac  s’obtindran?

6. Tenim un recipient amb 20 g d'hidrogen, H2, i un altre amb 20 g d'aigua.

a) Quants mols d'hidrogen i quants d'aigua hi haurà en cada cas?
b) Quin dels dos recipients tindrà més quantitat de substància?


7. Calcula quants mols i grams tenim en 5,076 · 1018 molècules de diòxid de sofre (SO2).

8. L’hidrogen molecular (H2) reacciona amb l’oxigen molecular (O2) per a donar aigua.

a)     Escriu i ajusta la reacció.
b)     Si tenim 15g d’oxigen, quants grams d’aigua s’obtindran?

No hay comentarios:

Publicar un comentario