martes, 26 de junio de 2012

DEURE RECUPERACIÓ 1r ESO


1r ESO CIÈNCIES DE LA NATURA
RECUPERACIÓ 3a AVALUACIÓ

Per a poder recuperar en setembre ha de presentar un treball en fulls en blanc on estiguen els següents apartats:

TEMA 8

- L’atmosfera.
 • Composició i estructura de l’atmosfera.
 • Efecte de filtre i efecte hivernacle.
 • Distinció entre temps i clima.
 • Instruments que es troben en una estació meteorològica: nom de l’aparell i unitats de mesura.
 • Contaminants atmosfèrics: naturalesa, fonts i dispersió.


TEMA 9

- La hidrosfera.
 • Propietats de l’aigua.
 • Com podem trobar l’aigua en els continents.
 • El cicle de l’aigua a la Terra i la seua relació amb el Sol com a font d’energia.
 • Reserves d’aigua dolça a la Terra: importància de la seua conservació.
 • L’aigua i la salut: la contaminació de l’aigua i la seua depuració.
 • L’aigua a la Comunitat Valenciana.


TEMA 10

- La geosfera.
 • Els minerals i les roques: concepte de mineral i roca.
 • Tipus de roques: sedimentàries, magmàtiques i metamòrfiques. Importància i utilitat de les roques.
 • Utilitat, importància i abundància relativa dels minerals.
 • Tipus d’explotacions de minerals i roques.
 • Les roques més importants de la Comunitat Valenciana.


TEMES 11 I 12

- La matèria en l’Univers.
 • Propietats generals de la matèria: definició de superfície, volum, massa i densitat. Unitats (SI).
 • Factors de conversió.
 • Estats en els quals es presenta la matèria: característiques i relació amb la temperatura. Canvis d’estat. Temperatura de fusió i d’ebullició d’una substància.
 • Diferències entre substàncies pures i mescles. Homogeneïtat i heterogeneïtat.
 • Àtoms i molècules. Símbols i fórmules.

No hay comentarios:

Publicar un comentario