lunes, 28 de enero de 2013

COMPONENTS DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA

En aquesta taula estan els diferents components que formen part de les cèl·lules eucariotes.COMPPONENT
ESTRUCTURA
FUNCIÓ
BARRERES EXTERNES DE LA CÈL·LULA
Membrana plasmàtica
Bicapa lipídica amb proteïnes. En les cèl·lules animals hi ha colesterol.
Protegix la cèl·lula i permet el pas de substàncies.
Paret cel·lular
Paret formada per fibres de cel·lulosa.
En cèl·lules vegetals, responsable de la seua forma, suport mecànic i protecció.
COMPONENTS CITOPLASMÀTICS SENSE MEMBRANA
Citoplasma
Solució aquosa amb alta concentració de proteïnes.
Participa en processos metabòlics.
Citoesquelet
Xarxa tridimensional formada per filaments proteics.
Organització i control de l’espai interior. Involucrat en la forma, moviment i divisió cel·lular.
Centríols
Microtúbuls i fibres menudes.
Formació de cilis i flagels i del fus acromàtic.
Ribosomes
Dues subunitats formades per ARN  i proteïnes.
Síntesi de proteïnes.
ORGÀNULS CITOPLASMÀTICS DE MEMBRANA NO ENERGÈTICS
Reticle endoplasmàtic rugós
Cisternes membranals intercomunicades amb ribosomes adherits.
Síntesi, processament i emmagatzemament de proteïnes.
Reticle endoplasmàtic llis
Cisternes membranals intercomunicades.
Síntesi, emmagatzemament i transport de lípids. Tractament i eliminació de substàncies tòxiques.
Aparell de Golgi
Sistema de membranes aplanades, relacionades amb les vesícules.
Maduració, emmagatzemament i transferència de glucoproteïnes. Formació de membranes i paret cel·lular.
Lisosomes
Vesícules que contenen enzims digestius.
Digestió cel·lular.
Peroxisomes
Vesícules que contenen enzims oxidatius.
Protecció contra productes tòxics del metabolisme de l’O2.
Vacúols
Vesícules arrodonides.
Emmagatzemar substàncies: aigua, nutrients i de rebuig.
ORGÀNULS CITOPLASMÀTICS DE MEMBRANA ENERGÈTICS
Mitocondris
Orgànuls amb doble membrana. Presenten gran quantitat d’enzims, ADN i ribosomes.
Centrals energètiques de les cèl·lules. Fan la respiració cel·lular.
Cloroplastos
Orgànuls amb doble membrana, més una tercera en el seu interior. Conté enzims, ADN i ribosomes.
Responsables de la fotosíntesi.
NUCLI
Membrana nuclear
Doble membrana amb porus.
Separar i protegir l’ADN de la resta de la cèl·lula.
Nucleoplasma
Composició similar al citoplasma.
Conté enzims involucrats en la replicació de l’ADN, en la transcripció de l’ARN i en el seu empaquetament per al trasllat al citoplasma.
Cromatina
ADN més proteïnes densament empaquetades.
Portador de la informació genètica.
Nuclèol
Regió en forma d’esfera amb alta concentració d’ARN i proteïnes.
Constituïx l’organitzador nucleolar: lloc de síntesi de les subunitats dels ribosomes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario