miércoles, 2 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 3r FQ 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació deFísica i Química cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades.

TEMA 2

-       Unitats d’energia en el SI.
-       Fonts d’energia renovables i no renovables: avantatges i inconvenients.
-       Conservació i degradació de l’energia.
-       Electricitat segons Benjamin Franklin.
-       Tipus d’electrificació.
-       Llei de Coulomb.
-       Camp magnètic: dibuixar-lo.
-       Gàbia de Faraday: què és i per a què servix.
-       Corrent continu i corrent altern.
-       Circuits elèctrics: saber dibuixar-los amb els seus elements i fer càlculs.
-       Llei d’Ohm, potència elèctrica.


ACTIVITATS

 1. Aplicant la Llei de Coulomb calcula la força  d’interacció elèctrica (k = 9 · 109 Nm2/C2):

q1
q2
d
A
-2 C
2,3 C
O,03 m
B
1 C
0,01 C
1,23 mm
C
0,453 C
- 6,4 C
0,44 m
D
- 3,5 C
- 1,7 C
2 m 1. Dibuixa dos circuits, el primer amb dos resistències en sèrie i l’altre amb les dos resistències en paral·lel. Després dibuixa també un voltímetre i un amperímetre en cada circuit.
 2. Tenim un circuit on la resistència té un valor de 300 ohms i el voltatge és de 125 volts. Calcula la intensitat de corrent.
 3. En un circuit amb dos resistències en sèries de 23 i 45 ohms, passa una intensitat de corrent de 7 A. Calcula la resistència total i el voltatge del circuit.
 4. Calcula l’energia que utilitzem si per un circuit passa un voltatge de 220 volts amb una intensitat de corrent de 3 A durant 35 minuts.
 5. Calcula la potència que té una planxa si està connectada a un circuit de 125 volts i té una resistència de 400 ohms.
 6. Calcula l’energia en kW/hora i en J d’un forn durant 2,5 hores, connectat a un voltatge de 220 volts i una I = 7 A.
TEMA 4: ÀTOMS, MOLÈCULES I CRISTALLS
 • Models atòmics: Dalton, Thompson, Rutherford, actual.
 • Nombre atòmic i nombre màssic.
 • Isòtops.
 • Cations i anions.
ACTIVITATS
 1. Què és incorrecte actualment del model atòmic de Dalton?
 2. Quins nom reben també els raigs catòdics?
 3. Quina càrrega tenen els raigs catòdics?
 4. Per què diem que el model atòmic de Thomson és Meló d'Alger?
 5. Amb quines partícules bombardejava Rutherford la làmina d'or?
 6. Què volia demostrar Rutherford amb el seu experiment?
 7. A quina conclusió arriba Rutherford sobre l'àtom?
 8. Actualment tenim un model atòmic que té dos parts: descriu-les.
 9. Si tenim un àtom amb 21 protons i 22 neutrons, quin nombre atòmic i quin nombre màssic té?
 10. Què significa la paraula isòtop? Posa exemples concrets.
 11. Completa la taula:


SÍMBOL
PROTONS
NEUTRONS
ELECTRONS
CATIÓ/ANIÓ
2311Na+
5626Fe
3517Cl-
6329Cu2+
136C4-
126C2+
168O2-
3919K
199F-
5525Mn6+
No hay comentarios:

Publicar un comentario