lunes, 31 de marzo de 2014

RECUPERACIÓ 2n ESO 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació de Ciències Naturals cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:
Ací teniu el que cal estudiar i algunes activitats per a recuperar la 1a Avaluació.


TEMA 1

- Repassar vocabulari: àtom-molècula, element-compost.
- Diferència entre els diferents tipus de sistemes.
- Què és un canvi físic, un canvi químic i un canvi nuclear.
- Diferències entre el món microscòpic i el món macroscòpic.
- Què és un sistema de referència.
- Tipus de trajectòries.
- Diferenciar entre trajectòria i desplaçament.
- MRU i MRUA.

ACTIVITATS

1.   Com podem diferenciar un àtom d’una molècula?
2.   Digues si les següents substàncies són elements o compostos:
     NH3, S8, O2, Co, CO, H2O, Fe, N2
3.   Tenim un plat de sopa molt calent. Si el posem damunt la taula, quin tipus de sistema és i per què? I si ara el tanquem dins d’un termo?
4.    Classifica els següents canvis segons siguen físics o químics:
a)   Extraure el suc d’una taronja.
b)   Fregir un ou.
c)   El creixement d’una planta.
d)   Trencar un plat.
e)   Congelar l’aigua.
f)    Coure un pa.
5.   On posaries una formiga, dins del món microscòpic o del macroscòpic? Raona la resposta. I una molècula d’aigua? Per què?
6.   Ptolomeu va dir que la Terra estava al centre de l’Univers i els astres, el Sol i la Lluna pegaven voltes al seu voltant. Copèrnic va dir que el Sol estava al centre de l’Univers i els planetes pegaven voltes al Sol. Quin sistema de referència va agafar cada un? Quin és millor?
7.   Digues el tipus de trajectòria que és cada un:
a)  Llançar un baló de cap avant.
b)  Un cotxe dins d’una rotonda.
c)  Una carrera de 100 m llisos.
d)  Venus al voltant del Sol.
e)  Un pèndul.
f)   Salt de longitud.
8.   Un cotxe està parat en el moment 0 segons en la posició 3 metres. Es posa en marxa i després de 15 segons està en la posició 33 metres. Quina ha sigut la seua velocitat?
9.   Fes un gràfic x-t (posició-temps) amb les següents dades:

x (m)
2
5
8
11
14
t (s)
0
3
6
9
12

És un MRU o un MRUA? Calcula la seua velocitat.

Un cotxe està parat i després de 10 segons porta una velocitat de 25 m/s. És un MRU o un MRUA? Raona la resposta. Calcula la seua acceleració.
Dos amics van asseguts en el seient d’un cotxe. Estan en repòs o en moviment? Raona la resposta.
Calcula la velocitat d’una bicicleta si recorre 800 metres en 20 segons.


TEMA 2

- Efectes de les forces.
- Unitat de Força en el Sistema Internacional.
- Importància de les forces en l’equilibri: edificis, ponts, monuments...
- Tipus de forces: classificació.
- Saber diferenciar entre massa i pes.
- Què és l’atracció gravitatòria i quines conseqüències té?
- Principi d’Arquímedes: com ho va descobrir i quines aplicacions té en l’actualitat.

ACTIVITATS

Digues si és vertader o fals:
a)    Una força pot modificar el color de la paret d’una casa.
b)    Una força pot fer canviar la velocitat del cotxe.
c)    Les forces poden fer que els planetes giren al voltant del Sol.
d)    Els macarrons es poden coure aplicant una força.
e)    Puc deformar la plastilina si faig una força.
f)     Es pot frenar un tren aplicant una força.
Quines forces hi ha de contacte? Per què es diuen així?
Digues el nom de les forces a distància que conegues.
Normalment diem que pese tants quilograms o açò pesa aquests quilograms. És correcte? Per què?
Nosaltres caminem sobre la superfície terrestre. Creus que sense força gravitatòria es podria caminar?
Quin problema tenia el rei de Siracusa amb l’or? Com ho va resoldre Arquímedes?


TEMA 3

- Importància de l’energia en els canvis.
- Unitats de mesura de l’energia en el Sistema Internacional.
- Formes d’intercanvi de l’energia.
- Condicions per a fer treball.
- Tipus d’energia: mecànica, interna i nuclear.
- Conservació i degradació de l’energia.
- Avantatges i desavantatges de les fonts d’energia renovables i no renovables.

ACTIVITATS

1.   Podríem fer qualsevol cosa sense energia? Per què?
2.   Diem que l’energia es transforma. Posa exemples quotidians on passe açò.
3.   Podem transformar energia potencial en cinètica? Com?
4.   Quina diferència hi ha entre l’energia tèrmica i la química?
5.   Digues si l’energia degradada és en forma de calor o de soroll:
a)  Un avió volant.
b)  El ventilador en marxa.
c)  Un martell pneumàtic.
d)  El motor d’un cotxe en marxa.
6.   Quin tipus d’energia té una pilota de bàsquet en repòs dalt d’un edifici?
7.   Quan ens tirem per un trampolí i encara estem per l’aire, quin o quins tipus d’energia tenim?
8.   Una persona porta una motxilla a l’esquena i està pujant per una escala. Està fent treball? I si està patinant amb la motxilla en una pista de patinatge?

TEMA 4:CALOR I TEMPERATURA
 • Saber diferenciar els conceptes de calor i temperatura.
 • Tipus d'escales termomètriques.
 • Passa unitats d'una escal a un altra.
 • Canvis que produïx la calor.
 • Formes de propagar la calor: conducció, convecció i radiació.
 • Aïllants i conductors tèrmics.
ACTIVITATS
 1. Escriu correctament les frases següents:
  a) Hui fa molta calor.
  b) L'aigua està molt calenta.
  c) Tins les mans gelades.
  d) Tinc fred i necessite una jaqueta.
 2. Passa a ºC:
  a) 45 ºF
  b) 453 K
  c) 234 K
  d) 78 ºF
 3. Passa a ºF:
  a) 25 ºC
  b) 345 K
  c) - 12 ºC
  d) 100 K
 4. Passa a Kelvin:
  a) 60 ºF
  b) - 25 ºC
  c) 30 ºF
  d) 87 ºC
 5. Posa exemples de conductors tèrmics que utilitzem i per a què.
 6. Quins materials utilitzem per a aïllar una casa de la calor i del fred exterior?
 7. En quins materials es propaga la calor per conducció'
 8. Què són els corrents de convecció?
 9. És necessari matèria per a la radiació?
 10. Definix calor.
TEMA 5: LLUM I SO
 • Components d'una ona: amplitud, longitud d'ona, freqüència.
 • Quins tipus d'ona és la llum i quin tipus el so.
 • Tipus d'eclipsis. 
 • Reflexió i refracció de la llum.
 • Tipus de lents: què fan amb la llum.
 • Defectes de la visió: miopia, hipermetropia i com es corregixen.
 • Què són els colors.
 • Com s'origina i com es propaga el so.
 • Qualitats del so: intensitat, to i timbre.
 • Reflexió del so.
 • Aplicacions del so.
 • Contaminació lumínica i acústica.
ACTIVITATS
 1. Com podem diferenciar la reflexió de la refracció de la llum?
 2. Per què veiem el color blanc? I el roig?
 3. Com es veuen els objectes a través d'una lent convergent? I d'una divergent?
 4. Quin so és més agut, el que major o menor freqüència?
 5. Com podem diferenciar un so fort d'un so dèbil?
 6. Com utilitzem els ultrasons?
 7. Què entens per contaminació acústica? Posa exemples.
 8. Amb quin tipus de lents podem corregir la miopia? I la  hipermetropia?
TEMA 6: L'ENERGIA INTERNA DEL PLANETA
 • Volcans: què són, parts, productes que expulsa.
 • Terratrèmols: què són, parts.
 • Diferenciar entre magnitud i intensitat d'un terratrèmol.
 • Prevenció i predicció.
 • Model geoquímic i dinàmic: capes que conté cada un.
 • Teoria tectònica de plaques: tipus de moviments i les conseqüències que té.
 • Cicle de les roques.
ACTIVITATS
 1. Dibuixa un volcà i assenyala les seues parts.
 2. Qué és el lapil·li? 
 3. Quin producte en estat líquid expulsa el volcà?
 4. Com podem diferenciar l'epicentre de l'hipocentre en un terratrèmol?
 5. Ha hagut un terratrèmol en una ciutat i ens parlen de les cases que ha derribat, la gent ha desaparegut. Estem parlant de magnitud o d'intensitat del terratrèmol? Per què?
 6. Per què diem que la magnitud és una mesura objectiva i la intensitat és subjectiva?
 7. A  quin model pertanyen les capes següents: endosfera, mantell, nucli, litosfera
 8. Al nostre poble tenim un pla d'evacuació per a emergències. Açò és prevenció o predicció? Per què?
 9. Com podem previndre un volcà?
 10. Quan les plaques litosfèriques es desplacen provoquen volcans i terretrèmols, però també apareixen serralades i nous oceans. En quin tipus de moviments es formen?
 11. Per què diem que en la col·lisió de plaques tenim límits destructius?
 12. Podem formar roques metamòrfiques a partir de sedimentàries? Com?
 13. Totes les roques es poden convertir en magmes? Explica-ho.

No hay comentarios:

Publicar un comentario