lunes, 23 de diciembre de 2013

RECUPERACIÓ 4t ESO FQ 1a AVALUACIÓ

Ací teniu el què cal estudiar i activitats de repàs:

TEMA 2
- Model actual de l'àtom.

- Configuració electrònica.
- Isòtops, cations, anions, nombra atòmic i nombre màssic.
- Regla de l'octet i tipus d'enllaços.
- Característiques de les substàncies iòniques, covalents i metàl·lics.

Repassar les activitats fetes a classe i la formulació.

TEMA 3
- Ajust de reaccions.
- Càlcul de masses moleculars.
- Càlcul de mols, grams i àtoms-particules.
- Factors que modifiquen la velocitat de reacció.

ACTIVITATS Podeu també repassar amb les activitats fetes a classe.

1. El clorat potàssic, KClO3, es descompon en calfar-lo en clorur potàssic, KCl, i oxigen, O2.

a)  Escriu i ajusta la reacció.
b)  Si es descomponen 245 g de clorat potàssic i es formen 96 g de clorur potàssic, quant d’oxigen es formarà?

2. L’àcid clorhídric, HCl, reacciona amb el Zn  per a formar clorur de zinc, ZnCl2, més hidrogen, H2, segons la reacció:

2 HCl  +  Zn  ®  ZnCl2  +  H2

a) Quina quantitat de Zn reaccionarà amb 100 g d’àcid clorhídric?
b) 73 g d’HCl reaccionen amb Zn i formen clorur de zinc, ZnCl2, i 2 g d’hidrogen, quina quantitat d’hidrogen s’obtindrà a partir de 200 g d’HCl?

3. L’hidrogen, H2, i el iode, I2, reaccionen  per a formar iodur d’hidrogen, HI, segons la reacció:

H2  +  I2  ®  2  HI

Si fem reaccionar 100 g de iode i 100 g d’hidrogen:
a)  Quin element reaccionarà totalment?
b)  Quina quantitat sobrarà de l’altre?

4. El carboni reacciona amb l’oxigen per a formar diòxid de carboni:

a)  Escriu i ajusta l’equació.
b)  Quina quantitat d’oxigen reaccionarà amb 100 g de carboni?
c)  Quina quantitat de CO2 es formarà a partir dels 100 g de carboni?

5. La massa d’un mol d’oxigen, O2, és 32 g. Calcula el nombre de molècules i d’àtoms que hi ha en aquesta quantitat.

6. Tenim un recipient amb 20 g d’hidrogen, H2, i un altre amb 20 g d’aigua.

a)  Quants mols d’hidrogen i quants d’aigua hi haurà en cada cas?
b)  Quin dels dos recipients tindrà major quantitat de substància?


7. Troba la concentració molar que s’obté quan es dissolen 50 g de nitrat sòdic, NaNO3, en aigua fins a formar 800 ml de dissolució.


8. El metà reacciona amb l’oxigen per a formar diòxid de carboni i aigua.

a)  Escriu i ajusta la reacció.
b)  Indica la proporció, en mols, en què reaccionen aquestes substàncies.
c)  Quants mols d’oxigen reaccionaran amb 20 mols de metà? Quants mols de CO2 es formaran?

9. Disposem de 5 litres de dissolució 2 M d’hidròxid de sodi, NaOH.

a)  Què vol dir que la dissolució és 2 M?
b)  Quants mols de solut tindrem en els 5 litres de dissolució? I quants grams?

Entre parèntesi teniu el resultat.


10. En condicions normals, 1 litre d’un gas desconegut pesa 1,9768 g. Determina la massa molecular d’este gas (R = 44, 25 g/mol)

11. Calcula els mols de HCl que hi ha en 5 ml d’una dissolució aquosa de 10 M. (R = 0,05 mols)

12. Calcula els grams de NaOH que cal  pesar per a preparar una dissolució 2 M. (R = 20 g)

13. Quants ml d’amoníac del 25 % i densitat 0,91 g/ml fan falta per a preparar una dissolució de 2 litres amb una concentració 0,1 M (R = 15 ml)

14. Volem sintetitzar clorur de sodi a partir de 5 g de sodi i 8 g de clor. Calcula quants grams de clorur de sodi hi hauran i si sobra cap reactiu. (El clor és Cl2, escriu primer la reacció  l’ajustes després. R = 12,72 g de NaCl)

15. La combustió del benzè (C6H6) produïx diòxid de carboni i aigua. Escriu i ajusta la reacció. Si volem fer reaccionar 10 g de benzè amb 20 g d’oxigen (O2), calcula els grams del reactiu que està en excés. (R = 3,5 g de benzè)

16. El nitrobenzè el podem preparar si fem reaccionar benzè amb àcid nítric segons:
 
C6H6 (l)  +  HNO3 (l)  à  C6H5NO2 (l)  +  H2O (l)
           
Si partim de 10 g de benzè i 15 g d’àcid nítric, calcula la quantitat màxima de nitrobenzè que podem obtindre. (R = 15,76 g)

17. En el procés de Mond per a purificar níquel es produïx el gas níquel tetracarbonil segons la reacció:

Ni (s)  +  4 CO (g)  à  Ni(CO)4 (g)

Calcula el volum de gas monòxid de carboni que fa falta per a volatilitzar 1 kg de níquel , si suposem que està mesurat a 300 ºC i 2 atm de pressió. (R = 1600 litres) 

No hay comentarios:

Publicar un comentario